Дана оферта адресована фізичним особам – Замовникам і є публічною пропозицією компанії ТОВ «Школа інноваційної медицини» укласти Договір на наступних умовах:


ДОГОВІР

про надання інформаційно-консультаційних послуг


1. ВИЗНАЧЕННЯ.

1.1. У цьому Договорі про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі «Оферта») нижче наведені терміни та визначення використовуються в наступних значеннях:
1.1.1. «Послуги» – набір інформаційно-консультаційних послуг, захищених законодавством України в сфері інтелектуальної власності, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та відповідними Програмами Заходів, опублікованими на сайті Виконавця http://www.sim-ukraine.com;
1.1.2. «Захід» – виражені у формі лекції (форум, вебінар, семінар, навчальна програма, тренінг, онлайн-тренінг, тощо) інформаційно-консультаційні послуги для зростання і розвитку професійної майстерності, спрямовані на передачу Замовникові інформації по заданій темі.
1.1.3. «Програма Заходу» – детальні умови надання Послуги, що включають в себе назву, предмет і зміст заходу, перелік лекторів, тренерів, вартість Заходу, порядок його оплати, тощо.
1.1.4. «Оферта» – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг на визначених умовах.
1.1.5. «Виконавець» – ТОВ «Школа інноваційної медицини», уповноважена особа, що надає послуги згідно Договору.
1.1.6. «Замовник» – фізична особа, яка акцептувала дану публічну оферту у спосіб, визначений Офертою та користується Послугами Виконавця.
1.1.7. «Акцепт» – повна й безумовна згода Замовника на укладення Договору на умовах, визначених цією Офертою.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ.

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику Послуги з питань прийняття Замовником участі в Заході/ах, а саме – організацію проходження і участь Замовника в Заході/ах Виконавця на платній та/або безоплатній основі у відповідності до умов цієї Оферти та Програми Заходу/ів, а Замовник зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.
2.2. Сторони домовилися, що детальний зміст Заходу зазначається у відповідній Програмі Заходу, яка розміщується на Сайті Виконавця http://www.sim-ukraine.com.

3. ПРАВИЛА АКЦЕПТА.

3.1. Ця Оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Замовником і Виконавцем з приводу надання Послуг. Ухвалення Замовником положень цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного здійснення Замовником дій, зазначених при оформленні Послуг на сайті Виконавця.
3.2. До здійснення Акцепту Оферти Замовник повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязi.
3.3. Акцепт Оферти Замовником здійснюється шляхом послідовного здійснення наступних дій:
3.3.1. Звернення Замовником до Інтернет-сайту та/або дзвінок до Виконавця.
3.3.2. Реєстрація Замовником на Інтернет-сайті та/або через дзвінок до Виконавця.
3.3.3. Оплата Послуг Виконавцю, якщо Послуга платна, відповідно до обраного Замовником способом придбання і відповідного такому способу придбання способу оплати в терміни, передбачені правилами оплати для конкретного Заходу.
3.4. У разі повної згоди з усіма умовами даної Оферти Замовник реєструється для отримання Послуг на сайті Виконавця, заповнюючи усі обов’язкові поля бланка замовлення.
3.5. Договір вважається укладеним з дати реєстрації Замовником, згідно п.п. 3.3.2. та оплати Послуги з зарахуванням коштів на рахунок Виконавця, якщо Послуга платна.
3.6. Для участі Замовника в Заході, Замовник зобов’язаний забезпечити технічні можливості і умови для прийому інформації від Виконавця (доступ в мережу Інтернет, технічно необхідну мінімальну швидкість передачі даних і т.д.), відповідно з умовами даної Оферти.
3.7. Програма Заходу може змінюватися в односторонньому порядку з боку Виконавця, в залежності від попередньої підготовки учасників, цілей і завдань.
Інформування Замовника про додаткові умови Заходу і / або зміни до порядку його проведення здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на сайті і / або за допомогою засобів зв’язку (e-mail), які були вказані Замовником при оформленні Послуг (реєстрації).
3.8. При проведенні Заходу, що реєструється у ДНП ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ, зареєстрований учасник має можливість пройти онлайн-тестування для отримання сертифікату БПР, правильно відповівши на 70% з поставлених питань. Посилання на онлайн-тест надає Виконавець у день або під час заходу шляхом розміщення відповідної інформації на YouTube каналі (під час трансляції) і / або за допомогою засобів зв’язку (e-mail), які були вказані Замовником при оформленні Послуг (реєстрації) та на офіційному сайті ДНП ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРIН.

4.1. Замовник має право:
4.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до Програми Заходу і даною Офертою.
4.1.2. Отримати від Виконавця всі необхідні матеріали та інформацію для участі Заході, а також з питань, пов’язаних з наданням Послуг.
4.1.3. У будь-який час знайомитися з діючими Програмами Заходів на Сайті Виконавця і / або в групі на Facebook.
4.2. Замовник зобов’язується:
4.2.1. Вказувати достовірну і повну інформацію про себе при заповненні заявки на надання Послуг (реєстрації) на Сайті Виконавця. Якщо інформація в заявці виявляється недостовірною, Виконавець не несе відповідальності за неможливість встановлення зв’язку з Замовником і надання Послуг за даною Офертою.
4.2.2. Своєчасно сплатити Послуги Виконавця, якщо Послуги платні, в розмірах і в строки, встановлені цією Офертою та Програмою Заходу.
4.2.3. Утримуватися в процесі проходження Заходу від дій, які:
4.2.3.1. Порушують вимоги чинного законодавства, ображають інших учасників Заходу, в тому числі, але не обмежуючись пропагувати ненависть, дискримінацію за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознакою, використовувати нецензурні вирази та/або гучні розмови, створювати шум за допомогою різних пристроїв тощо.
4.2.3.2. Можуть перешкодити іншим Замовникам, запрошеним особам або лекторам (тренерам тощо) брати участь у Заході і отримувати інформацію в процесі його проходження.
4.2.3.3. Можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших Замовників, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників або Замовників приміщення, в якому проводиться Захід.
4.2.3.4. Принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших Замовників, запрошених осіб або лекторів, в тому числі, але не обмежуючись шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або будь-яким іншим публічним способом.
4.2.4. Виконувати вимоги чинного законодавства та вимоги Оферти, пов’язані з наданням Послуг.
5.2.5. Не порушувати права інтелектуальної власності Виконавця. Надання Послуг не дає Замовнику прав інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.
4.3. Виконавець має право:
4.3.1. Самостійно організовувати процес надання Послуг Замовнику, визначати всі необхідні умови надання Послуг на власний розсуд.
4.3.2. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цією Офертою.
4.3.3. Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і терміни, передбачених цією Офертою та відповідною Програмою Заходу.
4.3.4. Скасовувати, переривати або переносити будь-які Заходи, змінювати їх зміст, розклад, тематику, перелік доповідачів та інші параметри з обов’язковим повідомленням Замовника.
4.3.5. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки створені Замовником в процесі проходження Заходу, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Замовника.
4.3.6. Відправляти Замовнику рекламні повідомлення та повідомлення про Заходи.
4.4. Виконавець зобов’язується:
4.4.2. Надавати Замовнику Послуги відповідно до цієї Оферти та відповідної Програми Заходу.
4.4.3. Інформувати Замовника про правила та вимоги до організації надання Послуг, вимоги до їх якості та змісту, про права та обов’язки Замовника при отриманні Послуг.
4.4.4. Розробити Програму Заходу, відповідну умовам цієї Оферти.
4.4.5. При необхідності забезпечити Замовника усіма необхідними матеріалами та інформацією для проходження Заходу.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

5.1. Надання Послуг може бути платним або безоплатним.
5.2. У випадку, якщо Послуги платні, вартість Послуг з кожного Заходу визначається Виконавцем у відповідній формі та розміщується на Сайті Виконавця або повідомляється Виконавцем Замовнику.
5.3. Вартість передбачених цією Офертою Послуг оплачується Замовником на умовах 100% передоплати шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на рахунок Виконавця, якщо інше не передбачено відповідною Програмою Заходу.
5.4. Платні Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.
5.5. Виконавець може в односторонньому порядку змінити ціну вартості Послуг з кожного Заходу до моменту його оплати Замовником, шляхом публікації нової ціни на сайті Виконавця.
5.6. Витрати, в тому числі банківська комісія, по перерахуванню Замовником грошових коштів за даною Офертою оплачуються Замовником.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРIН.

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Офертою сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
6.2. У випадку, якщо Послуги платні, Замовник погоджується з тим, що в разі недотримання Замовником п. 5.3. цього Договору, що стосується обов’язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання Послуг до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір з підстав, викладених в п. 4.2 цієї Оферти.
6.3. Всі матеріали Заходів є об’єктом виняткових прав Виконавця. Не допускається без згоди Виконавця використання даних матеріалів, в т. ч. їх відтворення, поширення, публічний показ, імпорт оригіналу або примірників матеріалів з метою поширення, переклад або інша переробка, доведення до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до матеріалів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та цією Офертою. У разі неправомірного використання таких матеріалів Виконавець має право вимагати припинення дій, що порушують виключні права автора і Виконавця на дані матеріали, а також відшкодування збитків, завданих таким використанням. У відповідності до цієї Оферти, використання Замовником матеріалів Заходу допускається тільки в цілях ознайомлення з ними. Інші цілі і форми використання матеріалів Заходу вимагають обов’язкової письмової згоди з боку автора матеріалу і Виконавця.
6.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки і моральну шкоду, понесені Замовником в результаті помилкового розуміння або нерозуміння їм інформації про порядок замовлення, оплати, а також отримання і використання Послуг.
6.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні безлади і протести, дії і рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах.
6.6. Всі претензії або позови, пов’язані з цією Офертою, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Виконавцем не будуть.

7. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

7.1. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Замовник визнає і погоджується з наданням Виконавцю своїх персональних даних, які отримані Виконавцем в процесі оформлення Послуги, а саме: ім’я, прізвище по батькові, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, спеціалізацію та область. Обробка персональних даних Замовника здійснюється відповідно до законодавства України.
7.2. Замовник надає Виконавцю право на обробку його персональних даних у зв’язку з наданням Замовнику Послуг, обумовлених Офертою, в тому числі з метою отримання Замовником рекламних повідомлень та повідомлень про Заходи.
7.3. Термін використання наданих персональних даних – безстроковий. Замовник гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в замовленні, є добровільно наданні ним при оформленні Послуг.

8. ФОРС-МАЖОР.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цієї Оферти (далі Форс-мажор).
8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цієї Оферти, при наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин.
8.3. Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.
8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов цієї Оферти припиняється на весь період дії Форс-мажору.
8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 (трьох) місяців, кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору.

9. ВИРІШЕНЯ СПОРIВ.

9.1. Спори, що виникають при виконанні договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з обов’язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Виконавцю в письмовому вигляді з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, якi пред’являються, в термін не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Претензія, що надiйшла, розглядається Виконавцем в термін не більше 10 (десяти) календарних днiв.
9.2. При неможливості досягнення згоди, суперечки підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
9.3. З усіх інших питань, не передбачених в цій Оферті, Сторони керуються чинним законодавством України.

10. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ.

10.1. Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті Виконавця і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до цієї Оферти.